Om oss

Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som grundades 2011. 

Mission

Föreningens ändamål är att i Sverige sprida kunskap om och främja användandet av filosofi i samhället, i yrkeslivet och i vardagen. Föreningen riktar sig mot verksamma inom filosofisk praxis, blivande praktiker och den intresserade allmänheten. (Stadgans § 3)

Vision

Sverige ska vara ett samhälle som på alla nivåer genomsyras av filosofisk dialog och reflektion.

Vi arbetar för

  • Att barn och ungdomar, i förskolan och skolan, ges möjligheter att tillsammans öva sitt tänkande genom undersökande filosofiska samtal. Och att sådana samtal används för att förena förskolans och skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag.

  • Att fler människor får möjlighet att tillsammans med en filosofisk praktiker reflektera över livet, både privat, på arbetet och i skolan.

  • Att filosofisk rådgivning för patienter inom vården i ökad utsträckning används i kliniska behandlingar, kriser och rehabilitering för att på så sätt främja existentiell hälsa. Och att även personalen får möjlighet att föra filosofiska samtal inom arbetsgruppen.

  • Att offentliga rum, som exempelvis bibliotek, muséer och kulturhus, tillhandahåller olika former av filosofiska samtal, t.ex. filosofikaféer eller filosofiska salonger, där människor kan mötas och reflektera tillsammans.

Om filosofisk praxis

Filosofisk praxis tar sin utgångspunkt i filosofiska frågor och handlar framför allt om filosoferande som aktivitet. Genom filosofiska samtal kan vi få syn på hur och vad vi tänker, bli mer medvetna och få ökad förståelse både för oss själva, andra och världen runt omkring.

En praktiserande filosof är en person med gedigen filosofisk utbildning och erfarenhet som, utifrån filosofiska teorier och verktyg, leder utforskande samtal med enskilda eller grupper. Det kan handla om organisationsutveckling och konflikthantering, etiska frågor eller om hjälp att skapa en större gemensam upplevelse av mening i arbetet. Även yrkesverksamma inom t.ex. vård, skola och omsorg kan använda filosofiska dialoger och samtal som en del av sin praktik.

Intresset för filosofisk praxis och filosofi inom olika områden ökar och allt fler ser vad filosofin kan tillföra. Visste du att t.ex. Google har en anställd ”husfilosof” sedan flera år tillbaka?

Världsfilosofidagen

Den tredje torsdagen i november varje år infaller Världsfilosofidagen (World Philosophy Day). Dagen är inrättad av Unesco som menar att filosofi främjar demokratiska processer. Tillsammans med Svenska Unescorådet uppmärksammar SSFP detta genom att, i anslutning till denna dag, arrangera årlig filosofifestival med föreläsningar, samtal och workshops.

Filosofi i skolan

Undersökande filosofiska samtal bidrar till barns och elevers lärande och utveckling på flera sätt. Man övar sig att tänka kritiskt, ställa frågor och t.ex. reflektera över olika etiska perspektiv. Samtalen gynnar även socialt samspel och språklig utveckling genom övning i att uttrycka sig så att andra förstår och genom att lyssna på vad som verkligen sägs. Viktiga begrepp kan undersökas och läsförståelsen kan främjas.

 

Ladda ner vår folder här