Filosofera med andra

Tillfällen att filosofera med andra under hösten 2018 kommer inom kort. Nedan hittar du tillfällen som fanns under våren 2018.

Välj önskad stad:
Göteborg
Helsingborg
Kiruna
Linköping
Malmö
Stockholm
Södertälje
Växjö

Göteborg
Frölunda Kulturhus

Tid: 18:00-19.30
Övergripande tema: Valår
Samtalsledare: Ida Hallgren (filosofisk praktiker, Rent a Philosopher)
Arrangör: Sensus & Frölunda Kulturhus
Entré: Fri entré, ingen anmälan.

Tisdag 10/4 • Valångest
Har vi för mycket att välja på? Vad är ångest/valångest? Hur ska man välja och kunna välja bort?

Tisdag 17/4 • Fri vilja
Har vi en fri vilja? Kunde vi ha valt något annat än det vi faktiskt valde, eller är vi styrda av naturlagar och av vår psykologi?

Tisdag 24/4 • Beslut
Hur fattar du beslut och hur vet du att du har bestämt dig? När kan och får man ändra sig?

Göteborgs litteraturhus

Vi väljer först ett ämne – en dygd, ett koncept, en idé, ett aktuellt problem. Sedan ställer vi en rad förtydligande, öppna frågor för att på så sätt försöka bli lite klokare. Innan kvällen är slut har vi skissat upp terrängen och banat väg för vidare reflektion. Skål! för Sokrates.     

Tid: 18:30-20:00
Övergripande tema: Sokratiskt panelsamtal
Plats: Heurlins plats 1B
Samtalsledare: Miriam van der Valk (Filoprax), Joshua Bronson (Bronson Consulting) och Matthew Nowachek
Entré: 100 kr

Onsdag 17/1 • Medborgarlön – ja eller nej?
Psst! Filmtips från SVT (52 min) för den som gillar att förbereda sig: https://www.svtplay.se/video/15951602/lon-utan-jobb/dokument-utifran-lon-utan-jobb-avsnitt-1

Torsdag 8/2 • Tur, slump, Gud & karma
Vem är det som bestämmer i ditt liv? Vad tror du på, egentligen?

Onsdag 7/3 • Den perfekta semestern
Ljusa himlar, ideal, illusioner och vad som händer när man vilar.

Göteborgs litteraturhus

En filosof berättar om ett favoritområde inom filosofi eller filosofisk praxis. Det är intressant, relevant, underhållande – som svunna tiders filosofiska salonger eller drömmen om det perfekta seminariet. Salta pinnar, spotifylistor och sällskap.        

Tid: 18:30-20:00
Övergripande tema: Interaktiv föreläsning
Plats: Heurlins plats 1B
Arrangörer: Miriam van der Valk (Filoprax), Joshua Bronson (Bronson Consulting)
Entré: 100 kr

Torsdag 25/1 • Du, jag & C.G. Jung
En interaktiv föreläsning om filosofi, personlighetstypindelning, Myers-Briggs och Jungs kognitiva funktioner. Repris – lätt uppdaterad – från hösten 2017, med Miriam van der Valk från Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik. Psst! Gör personlighetstestet på 41q.com i förväg! Det är alldeles gratis och tar i genomsnitt 12 minuter. Se till att spara en skärmdump av grafen som dyker upp när du är klar – då får du ut maximalt av kvällen.

Torsdag 15/2 • Is it so easy to ‘know thy self’?
Problems in self-knowledge, self-reference and philosophy of mind. Med Joshua Bronson.

Torsdag 22/2 • Dabrowskis Theory of Positive Disintegration
En interaktiv föreläsning om filosofisk praxis och personlig utveckling. Med Miriam van der Valk.

Onsdag 15/3 • The Good Life in the global context
On Martha Nussbaum’s account of human capabilities. Med Matthew Nowachek.

Utbildningscentrum Göteborg

Sokrates ledde samtal om goda karaktärsdrag på livets väg. I hans efterföljd försöker vi samla oss själva genom att utifrån våra vardagserfarenheter fördjupa vår förståelse av när vi lyckas leva väl. I dialogerna använder vi vardagsspråket för att stötta varandra till att bli och förbli undrande inför den goda livsföringen. På så vis stärker vår undersökande gemenskap våra levnadsfärdigheter. Välkommen till följande strövtåg:

Tid: 18:00-21:00
Plats: Karl Johansgatan 72
Dialogledare: Sebastian Rehnman (filosofiprofessor och filosofisk praktiker, Dialogikos)
Entré: 100 kr (inkl. kvällsmacka)
Anmälan: Maila info@dialogikos.com (antalet deltagare är högst 10 st.)

Torsdag 25/1 • Vad är tålamod?
Filosofen Sokrates samtalade om goda karaktärsdrag, men påstås ha lärt sig tålamod av hustrun Xantippa. I vilket fall vet vi att tålamod är en levnadsfärdighet, som stärker oss inför att duka under vår irritation, ledsnad och sorg, genom att mildra känslorna och bevara det mänskliga goda. Vi vill därför tillbringa en kväll med att fördjupa vår förståelse av denna dygd. I vår gruppdialog utgår vi från varandras vardagsberättelser om tålamod och ingår i en undrande gemenskap för att fördjupa förståelsen av våra erfarenheter. Vi hänvisar inte till filosofer, utan undersöker våra egna vardagsupplevelser med vårt eget vardagsspråk. Genom att bli delaktiga av varandras berättelser, kan vi samtala om vad som är likt och olikt på våra livsvägar och dra gemensamma lärdomar för färden. Gruppdialogen utvecklar såväl vår enskilda som vår gemensamma färdighet att finna väg genom livet. Låt oss därför slå följe på livets väg med en dialog om tålamod.

Torsdag 22/2 • Vad är ödmjukhet?
Vi samtalar inspirerade av filosofen Sokrates, som förde dialoger om många dygder men som kanske inte alltid själv var ett föredöme för ödmjukhet. Dock vet vi att ödmjukhet är det goda karaktärsdraget på livets väg som hejdar oss från att hoppas vara eller kunna göra mer än vi förmår. Vi vill därför ägna en kväll åt att fördjupa vår förståelse av denna handlingsberedskap.  I vår gruppdialog utgår vi från varandras vardagserfarenheter av att vara ödmjuk och ingår i en undrande gemenskap om dessa vardagsberättelser för fördjupad självkännedom. Vi hänvisar inte till filosofer, utan undersöker våra egna vardagsupplevelser med vårt eget vardagsspråk. Genom att bli delaktiga av varandras berättelser, kan vi samtala om vad som är likt och olikt på våra livsvägar och dra gemensamma lärdomar för färden. Gruppdialogen utvecklar såväl vår enskilda som vår gemensamma färdighet att finna väg genom livet. Låt oss därför slå följe med en dialog om ödmjukhet.

Torsdag 22/3 • Vad är sannfärdighet?
Vi människor är gemenskapsvarelser och har alltså ömsesidigt ansvar för det som gemenskapen kräver. Men vi kan bara leva tillsammans om vi kan lita på att vi ömsesidigt håller oss till sanningen i ord och handling. Därför har vi ömsesidigt ansvar för sanningen. Men vad sker med gemenskapen om vi trumpet bara håller oss till den "bubbla" som bekräftar de åsikter vi själva gillar? För att främja den mänskliga gemenskapen inbjuder Dialogikos samtalspraktikdig till gruppdialog om sannfärdighet. Inspirerade av Sokrates dialoger, utgår vi från varandras vardagserfarenheter av att tala och handla sanningsenligt, och ingår i en undrande gemenskap om dessa vardagsberättelser. Vi undersöker våra vardagsupplevelser med vårt vardagsspråk och hänvisar inte till auktoriteter. Genom att bli delaktiga av varandras berättelser, kan vi föra dialog om den flerstämmiga sanningen på våra livsvägar och dra gemensamma lärdomar för den fortsatta färden. Gruppdialogen utvecklar såväl vår enskilda som vår gemensamma färdighet att hålla oss till sanningen på livets väg. Låt oss därför slå följe med en dialog om sannfärdighetens dygd.

Torsdag 19/4 • Vad är godmodighet?
På livets väg möter vi många utmaningar, och vi har anat, ja, kanske rentav erfarit att det går att möta dem med gott mod när vi bedömer oss själva och våra omständigheter väl. Detta omdöme tycks ha att göra med den helhetsförståelse av livet som är oss kär – philosophia. Men vad är denna godmodighet och hur kan vi öva oss i den? Om det, skulle vi vilja fördjupa vår förståelse. Dialogikos samtalspraktik inbjuder dig därför till sokratisk dialog om godmodighet. Muntert utgår vi från varandras vardagserfarenheter av att vara väl till sinnes i våra utmaningar. Vi ingår i en undrande gemenskap om dessa vardagsberättelser genom att undersöka dem med vårt vardagsspråk. Genom att bli delaktiga av varandras berättelser, kan vi föra dialog om våra enskilda livsvägar och dra gemensamma lärdomar för den fortsatta färden. På så vis främjar gruppdialogen såväl vår enskilda som vår gemensamma färdighet att förbli vid gott mod på livets väg. Låt oss därför slå följe med en dialog om godmodighetens dygd.

Torsdag 8/5 • Vad är förundran inför livet?
Förundran är enligt Sokrates filosofins begynnelse, där filosofi betyder den helhetsförståelse av livet som är oss kär. Med början i förundran strävar vi efter vishet. Nu talar vi ibland om ”förundran inför livet”. Det tycks vara någon sorts helhetsbetraktelse av vårt eget liv, allt levande eller kanske rentav allt som är. Eventuellt säger vi med Ludwig Wittgenstein: "Det mystiska är inte hurdanvärlden är, utan att den är." Men vad är det vi menar egentligen? Detta vill vi undersöka i en smågruppsdialog om livsförundran. Vi kommer att närma oss vårt kanske lite svårfattliga samtalsämne genom att med varandra dela vardagserfarenheter av förundran inför livet. Vi samtalar vardagligt om det outsagda, ja, kanske outsägliga i vår livsförundran, och blir därigenom delaktiga av vad som är likt och olikt på våra livsvägar. Genom att öva oss i att enskilt försöka igenkänna och gemensamt försöka fördjupa vår livsförundran, söker vi dana oss med den helhetsförståelse av livet som är oss kär.

Onsdag 29/6 • Vad är det att vara ledig?
Nu väntar semester för de flesta av oss och vi ser fram emot ledighet. Men vad är ledighet egentligen? Vi är nog eniga med Mamma Mu om att det inte är ”att tugga och glo i lugn och ro.” Men vad är det att vara ledig? Vi ställer den frågan i gott sällskap. ”Är vi inte lediga nu, Sokrates?” sa Theodoros i en gruppdialog. ”Jo, vi tycks vara det” svarade Sokrates. ”De som har övat sig i filosofi använder ledighet till att tala i stillhet.” Aristoteles menade att det samtalsämnet leder oss till att ledighet är mer önskvärt än arbete, men ”vi bör då undersöka vad vi skall göra med vår ledighet.” Han ansåg att vi skall förstå ledighet i förhållande till människans livsmål att förverkliga sig själv i gemenskap med andra och det innefattar ädla nöjen, njutningar, lekar, bildning, skönhet och glädje. Det samtalet vill vi fortsätta med i en sokratisk dialog. Vi undrar tillsammans och undersöker gemensamt vad det är att vara ledig i enlighet med philosophia – den helhetsförståelse av livet som vi eftersträvar. Genom gruppdialogen stöttar vi varandra i vår trevande förståelse av hur ledighet hör till att leva väl. Vi utgår från varandras personliga erfarenheter av god ledighet och utforskar med vårt vardagsspråk vad ledighet är i och för det goda livet. Vi kan liksom Mamma Mu söka oss från överraskningens glädje till en djupare förståelse av ledigheten och livet. På så vis kan dialogen bli en karaktärsdanande övning.

tillbaka överst på sid

Helsingborg
Dunkers kulturhus

Tid: 18:00-19:00
Plats: Atriet (entréplan)
Samtalsledare: Martin Severinsson, Tulsa Jansson
Entré: Fri entré

Torsdag 15/2 • Vilka är demokratins gränser och kontrakt?
Med Martin Severinsson.

Torsdag 15/3 • Ett hållbart liv, en hållbar värld - hur då?
Med Martin Severinsson.

Torsdag 19/4 • Vad är ett minne
Med Tulsa Jansson.

Torsdag 24/5 • ”Alla är lika värda” - vad betyder det?
Vi dissekerar en floskel. Med Tulsa Jansson.

tillbaka överst på sid

Kiruna
Stadsbiblioteket

Under våren 2018 fortsätter vi med filosofiska caféer i Kiruna Stadsbibliotek. Vi tänker, lyssnar, lär, undersöker tillsammans och delar våra erfarenheter. Alla hjärtligt välkomna, inga förkunskaper behövs. Kom med ett öppet sinne och ett lyssnande hjärta Vi bjuder på fika! Varmt välkommen!

Tid: 18:00-20:00
Plats: Föreningsgatan 17 D
Samtalsledare: Timo Vilgats (oftast)
Arrangör: ABF, Kiruna stadsbibliotek och Svenska Sällskapet för filosofisk praxis
Entré: Fri entré 

Onsdag 17/1 • Öppet tema
Vi bestämmer temat när vi träffas på biblioteket

Onsdag 7/2 • Genus - kön?
Vad är inlärt? Vad är medfött? Feminism, vad är det? Vad menas med poststrukturalistisk feminism?

 ?/3 (datum kommer inom kort) • Kommunikation - en del av våra relationer

 Onsdag 11/4 • Gud
Vi samtalar om följande påståenden:
- Jag tror inte på Gud, men på något, vad är detta något?
- Jag tror inte på Gud
- Jag tror på Gud

Onsdag 2/5 • Vad är verkligt?
Hur ser vår bild av verkligheten ut? Vad består vår verklighet av?

tillbaka överst på sid

Linköping
ABF

I vår startar filosoficaféer i Linköping! Ett filosofiskt café är ett tillfälle då vi gemensamt utforskar livets stora och små frågor, i en anda av nyfikenhet, öppenhet, respekt och kanske med ett och annat skratt. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne. Filosoficaféerna är ett samarbete mellan Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) och ABF Östergötland.

Tid: 18:00-20:00
Plats: ABF:s lokaler på Badhusgatan 8, plan 5
Samtalsledare: Jonas Ihlström
Arrangör: ABF och Svenska Sällskapet för filosofisk praxis
Entré: Fri entré

Onsdag 28/2 • Är människan god?
I detta filosoficafé utforskar vi om människan är god. Vad är ens godhet? Vad är onska? Har människan ett inre väsen, eller är det sociala sammanhanget vi befinner oss i som avgör hur vi blir och agerar?

Onsdag 3/4 • Vad är frihet?
Vad innebär egentligen frihet? Är frihet samma sak för dig och mig? Präglas det samhälle vi lever i av frihet, eller är friheten inskränkt på något vis? Och är frihet något eftersträvansvärt?

Tisdag 8/5 Öppet tema
I detta filosoficafé bestämmer vi tillsammans vilket tema och fråga vi utforskar. Kom med ett öppet sinne, eller knyt an till en dagsaktuell fråga.

Tisdag 12/6 Vad är sanning?
Finns det någon objektiv sanning, eller är sanningen relativ och beroende av tolkningar? Hur kan vi avgöra om något är sant eller falsk? Hur skapas sanningar?

tillbaka överst på sid

Malmö
Café Alé

Café Philo hålls en gång i månaden. Exakt dag informeras om inför varje tillfälle via Café Philo på Facebook eller maila liv.cardell@cardellconsulting.se för information om datum. Enligt Café Philo-modellen föreslår deltagarna ämnen för kvällen. Deltagarna väljer tillsammans det ämne man anser vara mest intressant. Därefter har vi en dialog som leds av facilitator.

Tid: 18:00-20:00
Plats: Café Alé, Gråbrödersgatan 2, Gamla Väster
Samtalsledare: Liv Cardell, Bo Hjalmarsson och Stina Johansson

tillbaka överst på sid

Stockholm

Gäller för alla nedan bibliotek samt Trappan Anexet:
Arrangör: ABF Stockholm – Svenska sällskapet för Filosofisk Praxis
Entré: Fri entré

Aspuddens bibliotek

Filosofikaféet har ett förutbestämt tema och en gemensam fråga röstas fram i gruppen efter en kort
inledning. Förkunskaper: nyfikenhet och öppet sinne! Välkomna!

Tid: 17:30-19.00
Samtalsledare: Åsa Andersson

Måndag 12/2 • Gulliga djur
I sagor, populärkultur och kramdjur, förmänskligas djuren. Gulliga djur får många att släppa garden - vi kanske ändrar sättet att prata. Vi öppnar oss ofta för helt främmande djur - t.ex. inför en katt på gatan, killingen i hagen eller valpen som grannen köpt. En hoppande kanin på YouTube kan göra oss
glada. Det finns även skrämmande djur-gestalter i t.ex. fabler. Speglar de något hos människan som
är mindre smickrande? Vad är det som händer inom oss när vi tittar dessa djurbilder? Vad händer
mellan oss som delar upplevelsen av det gulliga djuret? Kan vi lära oss något av detta? Genom
gruppens erfarenheter undersöker vi olika exempel i dialog.

Måndag 12/3 • Uppmärksamhet
I vardagen är det lätt att ha tunnelseende när vi utför saker på rutin. Ibland vaknar vi till och ser
något som för första gången. Det kan vara på vägen till arbetet, i den egna lägenheten eller när vi
inser att kompisen eller partnern inte verkar må som vanligt. Även ett ord kan plötsligt framstå som
nytt. Vad gör vi med våra finstämda kroppsliga instrument och alla förnimmelser som vi erfar? Kan vi
uppmärksamma eller känna för mycket? Uppmärksammar vi ibland för lite? Finns det olika sätt att
vara uppmärksam på? Vad är motsatsen till att vara uppmärksam? Genom dialog utforskar vi dessa
ofta subtila situationer.

Måndag 9/4 • Förakt
Att känna förakt är knappast något att vara stolt över - ändå händer det kanske ibland att känslan
uppstår spontant. På morgonen i tunnelbanan när någon är högljudd? När någon agerar på ett sätt
som vi inte förstår eller känner igen? Är föraktet ett utspel av rädsla eller kanske makt? Eller är vi
bara trötta på intryck och ’stänger av’ för den andre utan att egentligen mena något illa? Vad beror
förakt på och när uppstår det? Hur uttrycks förakt i vår kultur? Hur urskiljer det sig från andra
uppfattningar vi kan ha om andra? Hur tar vi hand om våra egna och andras uttryck av förakt?
Tillsammans försöker vi reda ut detta känsliga ämne.

Måndag 14/5 • Omsorg
Många av oss vårdar och visar omsorg för något eller någon. Det kan vara en annan person men
också ett hem, ett husdjur, ett föremål, en samling eller en förening. Kanske också ett språk eller en
inre plats. Varför gör vi detta? Ligger det i människans natur? Kan vi inte låta bli? Finns det ett socialt
tryck att vi ska vårda och ta hand om? Har vi ibland blivit ofrivilligt hänvisade till att ta ansvar? Hur
känns det när en gammal kärt vårdad biograf eller favoritkonditori rivs? Är vård alltid något gott? Gör
det oss samtidigt sårbara? Skapar omsorgsfulla handlingar mening i våra liv? Finns det vissa typer av
omsorg som anses mer värda än andra? Genom samtal och reflektion tar vi pulsen på vården och
vårdandet.

Bagarmossens bibliotek

Alla är inte filosofer men vi ställs alla någon i livet inför frågor om liv och död, rättvisa och mening, frågor som sysselsatt filosofer i årtusenden. Ett filosofisk kafé är ett tillfälle då vi gemensamt utforskar livets stora och små frågor, i en anda av ödmjukhet, respekt och med ett och annat skratt. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne. Vi bjuder på fika.

Tid: 18:00-19.30
Samtalsledare: Tom Carlson

Torsdag 15/2 • Varför frågar vi?
När? Var? Hur? Varför? Människan har i alla tider ställt frågor. Filosofen Sokrates gick för 2500 år sedan ut på gatorna i Aten och frågade medborgarna om allt som de tog för sant och självklart. För det fick han plikta med sitt liv. Det lilla barnets frågor – Varför? Varför? Varför? – kan driva en förälder till vansinne. Frågar vi för att lära oss något nytt? Eller för att få bekräftelse? Kan man fråga för mycket? Eller för lite? I en tid av proklamationer och positionering, och mer eller mindre tillförlitliga opinionsundersökningar, utforskar vi frågandets kraft och betydelse. Är frågandet rentav av omstörtande?

Torsdag 15/3 • Vad är ett meningsfullt liv?
En av de stora filosofiska frågorna, men också en fråga som de flesta av oss ställs inför någon gång i livet. På bussen på väg till jobbet. Mellan lakanen i vargtimmen. När den vi älskar dör. När vi blir övergivna eller själva är den som bryter upp. Är materiellt välstånd livets mening? Att odla sin trädgård? Konst? Kultur? Vänskap? Vad kan jag göra för att ge mitt liv mening?

Torsdag 12/4 • Vad är hemma?
En människa kan leva på en och samma plats under en hel livstid, andra tvingas av omständigheterna eller väljer av egen fri vilja att bryta upp och flytta gång på gång. Vi bor i städerna men återvänder ”hem” på jul och på semestrar. Flyktingen har svårt att känna sig hemma i sitt nya land, men känner sig ofta lika främmande när han eller hon återvänder – ”hem” – till sitt ursprung.  Några lägger ner stora summor på att renovera sitt hem. Andra är hemlösa eller flyttar runt på andrahandskontrakt mellan tillfälliga boenden. Ja, vad är ett hem? Är det där man för tillfället bor, eller där man är född och växte upp? Är hemma överhuvudtaget en plats? Ett tillstånd? Eller en dröm?

Torsdag 17/5 • Vi väljer ämne tillsammans
Var och en tar med sig fråga som man vill utforska, så bestämmer vi tillsammans vad vi väljer att samtala om.

Farsta bibliotek

Öppet filosofiskt samtal på Farsta bibliotek. Inga förkunskaper krävs, endast ett öppet sinne. Välkommen att filosofera!

Tid: 18:00
Samtalsledare: Lars Hammer

Söndag 21/1 • Traditioner
Varför väljer vi som vi gör? Hur många av våra val gör vi oreflekterat vanemässigt och hur många är mer uttalat traditioner vi väljer att upprätthålla? Hur kommer det sig att vi år efter år upprepar våra beteenden vid givna tidpunkter, ibland i strid med vad vi skulle välja att göra om vi bara gick till våra egna preferenser. Vad är det egentligen som får oss att år efter år driva oss  själva att under några hetsiga decemberveckor rusa runt och nästan njutningsfullt  påpeka för varandra hur mycket vi måste hinna med innan klockan 15.00 24/12…? Hur betydelsefullt är det vi upplever som gruppens önskningar och de samhälleliga normerna för vårt förhållningssätt vad gäller de traditioner vi växt upp med. Hur ofta och varför inför vi nya traditioner? Varför bryter vi ibland med traditioner och när och varför kommer vi ibland överens om att en tradition är felaktig eller rent av förkastlig?

Måndag 5/2 • Estetiska uttryck
Film, teater, konst, musik, arkitektur och andra estetiska uttryck är användbara som underlag för att beskriva ett samhälle, t ex det svenska. Vad kan man säga om det svenska samhället utifrån vad som visas och hörs? Behöver estetiska uttryck syfta till något, t ex att utgöra underlag i en samhällsdebatt, eller kan de ha ett egenvärde? Bör de kanske t o m ha ett egenvärde?

Måndag 5/3 • Döden/död
Hur ska vi tala om det som inte är liv. Ska det benämnas död, alltså något som känns opersonligt, eller ska vi tala om det som döden, d v s som något bestämt, något för oss att förhålla oss till med förväntningar, tydliga eller otydliga. Kanske är det ingen skillnad mellan de båda varianterna och kanske är begreppet död eller döden inte möjligt att tala om som något annat än som en del av livet. Är död kopplad till tragik och brist eller är det mer ett faktum för oss att förhålla oss till. 

Måndag 16/4 • Hopp
Under våren talar vi om att det väcks hopp och pånyttfödelse.... Detta blir temat för terminens sista filosofiska samtal på Farsta bibliotek.

Flemingsbergs bibliotek

Kom på ett Filosoficafé i vår! Inga förkunskaper i filosofi krävs, bara att du kommer med ett öppet sinne, är beredd att ompröva dina idéer samt en vilja och nyfikenhet att hjälpas åt att filosofera tillsammans. Biblioteket bjuder på fika!

Tid: 17:00
Samtalsledare: Adam Wallenberg

Onsdag 28/2 • Visdom - visdomens roll i våra liv
Sokrates framhävdes för över 2000 år sedan som den visaste personen av oraklet i Delfi. Men vad innebär det att vara vis? Varför är vissa människor visare än andra? Hur gör man för att bli vis? Är det något vi vill och kan vara idag? Under denna kväll utforskar vi visdom i relation till våra egna erfarenheter och vår samtid och hjälps åt att reflektera i dialog med varandra. Vi kommer i inledningen inspireras av hur visdomsideal lyfts hos olika filosofer genom tiderna och undersöker begrepp som till exempel praktisk kunskap (grekiska: fronesis). 

Onsdag 21/3 • Mening och meningslöshet
Vad är mening? Hur förhåller vi oss till mening? Finns det en mening med stort M? Kan man skapa mening eller hitta mening med livet? Kan man öva sig i att se mening? Är livet i grund och botten meningslöst? Kan meningslösheten ibland vara positiv eller är den alltid skadlig? Vi utforskar i inledningen idéer om mening och meningslöshet av Viktor Frankl och existentialismen. Vi utforskar mening och meningslöshet innan vi sätter det i relation till våra egna erfarenheter och reflekterar i dialog.

Fruängens bibliotek

Ett filosoficafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att undersöka frågeställningar och begrepp. Vidga sina egna perspektiv, möta andras och tillsammans öka sin förståelse. Välkommen att filosofera tillsammans över en kopp kaffe, biblioteket bjuder. Inga förkunskaper behövs, vi använder vårt eget tänkande.

Tid: 17:00-18.45
Samtalsledare: Sofia Wrangsjö

Måndag 19/2 • Vad är makt?
Vanmakt, maktmissbruk, maktlystnad, maktspel och maktlöshet. Aspekterna av makt är många. Från att ha makt över sitt eget liv till att ta makten över någon annans. Vad är då själva makten som sådan? Kan man frikoppla betydelsen av ordet från värderingar eller finns det alltid en laddning?

Måndag 19/3 • Vilket ansvar har jag som människa?
Var börjar och slutar mitt ansvar som människa? Kan jag välja det själv? Hur skiljer sig mitt ansvar i relation till mig själv från mitt ansvar gentemot andra människor? I relation till samhället? Till naturen? Kommande generationer? Hela världen? Har jag ens något ansvar alls?

Måndag 16/4 • Vad är sant?
Vi lever i en tid med alternativa fakta. Finns det något som faktiskt är sant? Bortom alla tvivel? Hur kan vi veta det i så fall? Och är det något absolut, eller kan varje människa ha sin egen, lika sann sanning? När två olika källor hävdar att just deras version är sann trots att de är helt motsägande, vad ska vi då tro på? Vår intuition? Vårt förnuft? Vår erfarenhet? Wikipedia?

Måndag 21/5 • Gränser
Det finns många olika sorters gränser. Och det är något särskilt med en gräns, på gott och ont. Vissa gränser kan man röra sig fritt över, med andra finns det ingen återvändo när man väl passerat. Vad är gränsen som sådan? Ett gränsland? En skiljelinje? Varför har vi dem och vad gör de med oss?

Gröndals bibliotek

Tid: 19:00-20:30
Samtalsledare: Erica Jonvallen
 
Onsdag 21/2 • Vilket ansvar har vi för andra?
Har vi ansvar för andra människor? När då och i vilken utsträckning? För våra eventuella barn när de är vuxna? Människor vi känner? Kanske till och med främlingar? Och vad säger vi om framtida generationer och andra levande varelser? 

Onsdag 28/3 • Vad är meningen med livet? 
Finns det en mening med livet? Och var finner vi den? I oss själva eller i relation till andra? Är meningen med livet min egen mening eller mänsklighetens? Finns mening att finna i våra handlingar eller i att vi finns? Behöver vi mening?

Hagsätra bibliotek

Alla är inte filosofer men vi ställs alla någon i livet inför frågor om liv och död, rättvisa och mening, frågor som sysselsatt filosofer i årtusenden. Ett filosofisk kafé är ett tillfälle då vi gemensamt utforskar livets stora och små frågor, i en anda av ödmjukhet, respekt och med ett och annat skratt. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne. Vi bjuder på fika.

Tid: 17.00-18.30
Samtalsledare: Tom Carlson

Onsdag 7/2 Arbete
I vårt samhälle är arbetet centralt. Vi kör buss, vårdar sjuka, lagar bilar, serverar på restaurang och gör kalkyler på en dator. Arbetet skänker också mål och mening åt livet för många. Men vad gör vi när vi inte arbetar? På vår fritid? Förutom att vila, lagar vi mat, diskar, städar och tvättar. En del av oss arbetar i trädgården, snickrar på sitt hus osv. Mycket av det vi gör när vi inte arbetar är alltså – arbete. Idag menar somliga att vi måste arbete mer och längre, samtidigt börjar vi yrkesarbeta allt senare i livet. Och några får aldrig något yrkesarbete. Och om vi inte arbetar hur ska vi då få tak över huvudet och mat på bordet?

OBS inställt! Onsdag 7/3 • Kärlek
I uppslagsboken definieras kärlek som ”en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet (som kan, men inte behöver vara förknippad med sexuell åtrå)”. Men vad skiljer den kärlek vi kan känna till våra barn och barnbarn från den vi känner till en partner? Eller från tonårens stormande förälskelser? Och vad skiljer kärlek från tillgivenhet och vänskap? Redan de antika grekerna talade om agapé, kärleken till människan eller till Gud, till skillnad från eros, begäret, åtrån till en annan människa. De talade också om philia, som i ”filosofi”, kärlek till visdom. I vissa tider har man talat om kärleken till nationen. Andra säger sig älska sitt fotbollslag eller sin nya mobiltelefon. Kan man överhuvudtaget älska ett ting eller en företeelse? Kan man älska sig själv?

Onsdag 4/4 Rättvisa
En del av oss föds in i rika och välbärgade hem. Andra föds fattiga. En del av oss har förmågor som andra efterfrågar. Och belönas därefter. Men alla kan inte bli en Einstein eller Pavarotti. Och när vi blir gamla eller sjuka ska vi då ha ”lika mycket” som den som arbetar? Ibland utsätter vi andra människor avsiktligt för orätt: vi anställer inte den mest kvalificerade för att denne har fel ursprung, eller så ger vi olika lön för samma arbete beroende på kön. De anser nog de flesta är fel. Så, vilka orsaker till ojämlikhet är orättfärdiga? Och vilka botemedel, om några, är berättigade?

OBS inställt! Onsdag 9/5 Vi väljer ämne själva
Var och en tar med sig fråga som man vill utforska, så bestämmer vi tillsammans vad vi väljer att samtala om.

Hallunda bibliotek

Välkommen på filosoficafé på Hallunda bibliotek. Vi träffas tre tisdagskvällar under våren
för att tillsammans diskutera angelägna ämnen över en kopp kaffe eller te. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs. 

Tid: 17:30-19.00
Samtalsledare: Ellen Jacobsson

Tisdag 17/4 • Moral och normer
Vem bör vi lita på? Vem har rätt och fel? Eliten? Filosofer? Religionen? Eller våra individuella åsikter? Vem bestämmer vad som är bra och dåligt, fint och fult, rätt och fel? Vi undersöker moral, vad man ska grunda sin moral i och varför, vad vi menar med moral och om det spelar någon roll.

Tisdag 15/5 • Tillhörighet
Vad är tillhörighet? Vem bestämmer vad man hör till? Vilka kategorier använder vi? Är det viktigt med tillhörighet? När blir det vi-och-dom och vad förhindrar detta? Vi undersöker identitet och tillhörighet och hur vi bör förhåll oss till det.

Tisdag 12/6 • Barn
Utöver sina rättigheter, har barn några skyldigheter? Är skyldigheterna bara mot andra barn? inom familjen?  Eller världen i stort? Kan vi kräva något av våra barn? Vad händer om vi gör det, på gott och ont? Är skyldigheter och ansvar alltid motsatsen till frihet hos både vuxna och barn? Vi undersöker begreppet barn och hur vi ser på barns roll i samhället.

Hornstulls bibliotek

Tid: 17.30–19.00
Tema: Politisk filosofi
Samtalsledare: Tobias Malm

Torsdag 15/2 • Identitetspolitik
Precis som enskilda människor kan även grupper av människor ha en viss identitet. Hur ska samhället ta hänsyn till det, om alls? Bör vi ha lagar som är anpassade efter vissa minoriteter som inte gäller för majoriteten? Det kan handla om kvotering eller särskilda rättigheter. Och vad har en grupp för moralisk status i relation till en individ egentligen? Hur spelar maktbegreppet in? Finns det dolda maktstrukturer som ger vissa identiteter fler privilegium än andra? Kom och diskutera dessa frågor på det första filosoficaféet med temat politisk filosofi.

Torsdag 29/3 Feminism
Feminismen är en ideologi på ständig frammarsch. Nu, i och med nätkampanjen #metoo, har den tagit ytterligare några stora steg fram och blivit än mer aktuell. Vad är feminism för något egentligen? Vissa kritiker menar att feminismen har gått för långt. Vad skulle det betyda? Andra menar att feminismen trots alla framsteg är långt ifrån klar med dess tänka gärning. Ordet jämställdhet är tätt förknippat med feminism, andra begrepp som intersektionalitet likaså. Oavsett vad man tycker väcker feminismen starka känslor och många har positionerat sig. Kom och diskutera feminismen i tiderna av Metoo på det andra filosoficaféet med temat politisk filosofi.

Torsdag 26/4 • Makt
Vem har egentligen makt? Det är enkelt att tänka sig att en person har makt, men vad innebär det att en institution har makt? Kan en grupp – som till exempel män – sägas ha makt över en annan grupp? Vad betyder det? I vilken relation står makt till individer? Finns det någon makt som är rättrådig, eller är all makt dålig?

Huddinge (huvud)bibliotek

Kom på ett Filosoficafé i vår! Inga förkunskaper i filosofi krävs, bara att du kommer med ett öppet sinne, är beredd att ompröva dina idéer samt en vilja och nyfikenhet att hjälpas åt att filosofera tillsammans. Biblioteket bjuder på fika!

Tid: 18:00-19:30
Samtalsledare: Adam Wallenberg

Onsdag 14/2 • Kärlek - är kärlek en konst?
Vad har kärlek för klang och värde idag? Kan man tala om en anonym kärlek för mänskligheten och vad är då poängen med det? Vad innebär det att älska? Vad kan man inte älska? Kan en hel kultur odla kärlek och tvärtom motverka den? Behövs kärlek och hur uppstår den? Finns det olika former av kärlek? Hur håller man kärlek vid liv och hur dödar man den? Under denna kväll utforskar vi kärlek i relation till våra egna erfarenheter, vår samtid och vi hjälps åt att tillsammans reflektera i dialog med varandra. Vi inspireras i inledningen av Erich Fromms bok ”Kärlekens konst” från 1956.

Onsdag 14/3 • Intuition
Att lita på sin intuition sägs av vissa vara en annan form av mystisk väg till kunskap och sanning. Men vad är intuition och hur fungerar den? Behövs den och i såna fall varför då? Kan vi lita på den? Kan vi träna upp den? Är vi dåliga på intuition i vårt samhälle eller är det något vi helst ska undvika? När behövs den och när är den mest i vägen? Vad avgör intuitionens värde? Hur påverkas vår intuition av vår kultur eller relationen till vår egen kropp och våra tankar? Är tanken och språket motsatser till intuition eller finns det ett intuitivt tänkande? Är intuitionen något passivt som uppstår eller något vi har makt över? Hur kan vi förstå intuitionen utifrån begrepp som sanning, kunskap, tro och mening? Under denna kväll utforskar vi intuition i relation till våra egna erfarenheter, vår samtid och vi hjälps åt att tillsammans reflektera i dialog med varandra. Vi kommer i inledningen inspireras av österländsk filosofi. 

Husby bibliotek

Tid: 18.00–19.00
Tema:  Existentialism
Samtalsledare: Tobias Malm

Onsdag 14/2 • Döden
Döden har både skrämt och fascinerat människan sedan urminnes tider. Döden är det värsta som kan hända oss, men också det enda som vi kan vara säkra på kommer att hända oss. Ur denna extrema motsättning mellan vår vilja och universums natur har det kommit pyramider, katedraler, religioner och eviga filosofiska frågor; vad händer med själen när vi dör? Är det dåligt att dö för den som dör? Hur kan man förlika sig med döden? Har döden något syfte? På det här filosoficaféet ska vi ägna oss åt dessa frågor tillsammans. Välkommen!

Onsdag 14/3 • Fri vilja
När vi följer bollarna under ett spel biljard kan vi enkelt avgöra orsak och verkan. Vi inbillar oss inte att bollarna har en egen vilja. Deras rörelser över biljardbordet är förutsägbara, orsakade av varandra. Vetenskapen lär oss att det är på det viset döda ting beter sig. När något händer finns det en orsak. Men varför skulle vi människor, som består av samma materia som biljardbollarna, fungera annorlunda? Frågan har gäckat filosofer enda sedan antiken; frågan om det finns någon fri vilja eller inte. Kom och diskutera denna spännande fråga och angränsande frågor till lite fika.

Onsdag 11/4 • Moral
Vad är moral för någonting? De flesta människor handlar utefter någon slags moral, motiverad av samvetet, lagboken, en religiös skrift eller av något annat. Frågan som uppstår i en värld där människor följer olika moraliska regler runt om i världen är: hur ska vi avgöra vem som har rätt? Kom och diskutera den frågan och många fler! Finns det en objektiv moral och om svaret är nej, hur ska man då bära sig åt för att rättfärdiga sin moral framför andras?

Onsdag 16/5 • Mening
Det lyckliga livet ses ofta som synonymt med det meningsfulla livet, men stämmer verkligen det? För att avgöra det måste man först fundera på vad lycka egentligen är för något. Är det en specifik känsla eller något annat? Vad innebär det att det är meningen att vara lycklig? Vem har bestämt det? Och om lyckan är meningen med livet, är den det ensamt eller behövs det något mer också? Frågorna kring lyckan är många: finns det sann och falsk lycka, eller är all lycka lika meningsfull? Kan lycka existera utan olycka? Skulle du vilja vara en lycklig gris eller en olycklig Sokrates? Välkommen till det fjärde och sista filosofikaféet med temat existentialism!

Skärholmens bibliotek

Tid: 17.30–19.00
Tema: Effektiv altruism
Samtalsledare: Tobias Malm

Onsdag 21/2  Välgörenhet
Detta är det första filosoficaféet av fyra på temat effektiv altruism. Alla människor vill göra gott, men hur bör man egentligen tänka om man vill göra det så effektivt som möjligt? Just nu håller en rad filosofer, bland andra den berömda filosofen Peter Singer, på att diskutera den frågan. Deras mål är att kombinera hjärta med hjärna och med vetenskapliga metoder göra livet bättre för så många som möjligt. De kallar det här synsättet för effektiv altruism och det har blivit en snabbt växande folkrörelse. Men vad är egentligen en god handling och är det ens möjligt att mäta hur god en handling är? Är det rimligt att ställa goda handlingar mot varandra? Hur mycket, om något alls, bör man skänka bort till välgörenhet och till vilken välgörenhet i så fall? I en samtid med människor på flykt och med människor som lever i svår fattigdom är dessa frågor mer aktuella än någonsin och fler och fler vill ha svar på frågan vad just de kan göra för att ha en så stor påverkan som möjligt. 

Onsdag 28/3 • Djurrätt
Spelar det någon roll hur vi behandlar djur, och får vi göra vad vi vill med dem? Är det till exempel okej att slakta dem för att sedan äta upp dem? Vad är egentligen skillnaden mellan människor och djur, och vad – om något – är det som gör oss mer värdefulla än dem? Kom och diskutera dessa frågor på det andra filosoficaféet av fyra på temat effektiv altruism.

Onsdag 25/4 • Existentiell risk
Mänskligheten står inför stora utmaningar. Vi hotas av flera olika existentiella risker – alltså risker mot vår existens – och de tycks bara bli fler. Det rör sig om potentiella naturkatastrofer och mänskligt orsakade katastrofer. Experternas gissningar är dystra. Vissa säger att mänskligheten kommer att ha tagit död på sig själv innan år 2100 med 25 % sannolikhet och vissa går så långt som att säga 50 %. Det kan ske genom klimatförändringarna, genom kärnvapenkrig, genom syntetiska virus eller genom nya teknologier som t ex. artificiell intelligens. Det vi kommer diskutera på det här filosoficaféet – det tredje med temat effektiv altruism – är hur dåligt, om alls, det vore om mänskligheten dog ut. Effektiva altruister menar att det är det värsta som kan hända och somliga menar att det till och med skulle vara bra. Vad tycker du?

Onsdag 23/5 • Empati
Frågorna kring empati är många inom filosofin. Vad är den för något egentligen och var kommer den ifrån? Vilka gränser har den? Finns det några gränser för empatin som är bra eller borde vi försöka ta bort alla sådana gränser? Om ja, hur gör man i så fall det? Finns det personer som är osjälviska på riktigt, eller är alla egoister egentligen? Kom och diskutera dessa frågor på det sista caféet denna termin med temat effektiv altruism.

Solna stadsbibliotek

Tid:  17:30-19:00
Samtalsledare: Ellen Jacobsson

Måndag 5/3 • Moral och normer
Vem bör vi lita på? Vem har rätt och fel? Eliten? Filosofer? Religionen? Eller våra individuella åsikter? Vem bestämmer vad som är bra och dåligt, fint och fult, rätt och fel? Vi undersöker moral, vad man ska grunda sin moral i och varför, vad vi menar med moral och om det spelar någon roll.

Måndag 9/4 • Tillhörighet
Vad är tillhörighet? Vem bestämmer vad man hör till? Vilka kategorier använder vi? Är det viktigt med tillhörighet? När blir det vi-och-dom och vad förhindrar detta? Vi undersöker identitet och tillhörighet och hur vi bör förhåll oss till det.

Måndag 7/5 • Barn
Utöver sina rättigheter, har barn några skyldigheter? Är skyldigheterna bara mot andra barn? inom familjen?  Eller världen i stort? Kan vi kräva något av våra barn? Vad händer om vi gör det, på gott och ont? Är skyldigheter och ansvar alltid motsatsen till frihet hos både vuxna och barn? Vi undersöker begreppet barn och hur vi ser på barns roll i samhället.

Stadsbiblioteket

Välkommen till Filosofiklubben på Stadsbiblioteket! I filosofiklubben får du som är mellan 13-16 år möjlighet att stanna upp och tänka tillsammans med andra. För dig som är nyfiken och fundersam eller vill öva dig i att tänka och se från olika perspektiv. Vi bjuder på fika och det är alltid gratis att vara med. Man kan komma en gång och prova på eller flera gånger om man vill!

Tid:  16:30-18:00
Plats: Stadsbiblioteket, Odenplan
Samtalsledare: Adam Wallenberg
Anmälan: Maila emily.ringborg@stockholm.se (drop-in går också bra)

Måndag 29/1 • Kärlek
Måndag 26/2 Frihet

Måndag 26/3 • Dröm och verklighet
Från Platon till filmen Matrix finns en idé om att människan lever i en slags drömvärld fast hen inte vet om det. Vi kan tycka att en dröm är verklig men också att verkligheten är som en dröm. Vad skiljer dröm och verklighet från varandra? Är det bra eller dåligt att drömma när man är vaken? Vad kan vi göra med vår fantasi?

Måndag 23/4 • Sanning
Nu för tiden är det vanligt att man inte tror det finns så mycket som är sant, att något kan vara "sant" för en person men inte för en annan. Men, är det verkligen sanning? Finns det ingenting som är sant, och i såna fall, varför inte? Vad är egentligen sanning? Behövs det sanning, eller inte? Och vad är egentligen fake news?

Måndag 21/5 • Godhet och ondska
Vad är godhet och ondska? Kan vi säga att vissa personer är onda, eller deras handlingar? Är man sina handlingar eller inte? Kan man öva sig på godhet och i såna fall hur gör man? Kan man födas ond eller god, eller vara bara det ena eller det andra? Är människan ond eller god i sin natur?

Måndag 11/6 • Döden (Inställt)
I gamla Egypten och i andra kulturer var inte döden något dåligt, eller ens ett slut. Varför menar vissa filosofer att det faktiskt är bra att tänka på döden ibland? Hur tänker vi i Sverige 2018 på döden? Vad händer efter döden? Är döden alltid dålig? Vad skulle hända om alla människor dog?

Telefonplans bibliotek

Denna termin kommer vi undersöka fyra filosofiska teman som på ett eller annat sätt berör den kultur vi lever i just nu. Inga förkunskaper i filosofi krävs, bara att du kommer med ett öppet sinne, är beredd att ompröva dina idéer samt en vilja och nyfikenhet att hjälpas åt att filosofera tillsammans. Biblioteket bjuder på fika!

Tid: 17.00–19.00
Samtalsledare: Adam Wallenberg
 
Måndag 5/2 • Finns godhet och ondska?
Vad menar vi när vi säger att en människa eller handling är ond eller god? Är det förlegade ord som vi inte behöver längre, eller behöver vi dem mer idag? Är vi människor alla lite goda och onda? Varifrån kommer ondska och på vilka sätt kan man bemöta den? Hur påverkas vi av kulturens bild av vad som är (eller inte är) gott och ont? Kan man träna sig i godhet? Tänker vi oss att moral är något absolut, relativt eller bara en illusion och hur påverkar det vår bild av ondskan och godheten? Kan vi leva ett gott liv utan en "moralisk kompass" och vad innebär detta? Under denna kväll utforskar vi godhet och ondska i relation till våra egna erfarenheter, vår kultur och vi hjälps åt att tillsammans reflektera i dialog med varandra. Vi kommer i inledningen att inspireras av religionsfilosofiska perspektiv från kristendom och buddhism men även existentiell filosofi.
 
Måndag 5/3 • Omdömet
 Vad är egentligen omdömet? Vad formar vårt omdöme? Hur påverkar vårt omdöme våra liv? Kan man odla sitt goda omdöme eller är det något medfött? Vad är ett dåligt omdöme och vem har rätt att avgöra? Kan en persons omdöme vara mer sant än något annans och i så fall varför? Borde vi öva oss i ”omdömeskraft” i vår kultur idag, t ex i skolan? Vad skulle hända med en kultur som inte odlar omdömet över huvud taget utan snarare motarbetar det? Hänger omdömet, samvetet och förnuftet ihop eller ej? Under denna kväll utforskar vi omdömet i relation till våra egna erfarenheter, vår kultur och vi hjälps åt att tillsammans reflektera i dialog med varandra. I inledningen inspireras vi av Immanuel Kants verk Kritik av omdömeskraften (1790).
 
Måndag 9/4 Individualism
 Vi har under flera decennier skapat stora möjligheter för individen i Sverige. Men kan individualism gå för långt? Är det samma sak som egoism eller var går gränsen? Kan vi tala om en kultur av hyper-individualism idag och kan vi påverka detta åt båda hållen? Är målet med livet att bli en ”individ” och vad betyder det? Hur mycket hänsyn och ansvar innebär det då i relation till andra, samhället och världen i stort? Hur hänger individ och kollektiv ihop? Under denna kväll utforskar vi individualism i relation till våra egna erfarenheter, vår kultur och vi hjälps åt att tillsammans reflektera i dialog med varandra. Vi inspireras i inledningen av Carl Gustav Jung, grundaren av analytisk psykologi. 
 
Måndag 7/5  Natur och kultur
 Man brukar ibland säga att naturen har sin gång. Finns det något naturligt kvar i vår tid eller är allt konstruerat av kulturen? Vad avgör om något är naturligt? Behövs det ”naturliga” i våra liv och vad har kulturen för roll? Hur mycket makt har människan över naturen och hur gör vi för att undvika att gå för långt? Är naturen bara en råvara eller har den ett egenvärde, kanske till och med ett eget medvetande eller liv? Vad betyder egentligen ”natur” och ”kultur” och hur hänger de ihop? Finns det en mänsklig natur eller är det bara en naiv och farlig dröm? Under denna kväll utforskar vi natur och kultur i relation till våra egna erfarenheter, vår kultur och vi hjälps åt att tillsammans reflektera i dialog med varandra. Vi kommer i inledningen inspireras av Baruch Spinozas filosofi och konstnären Olafur Eliasson.

Trappan Annexet, Vällingby

Öppet filosofiskt samtal i Vällingby.

Tid: 18:00
Samtalsledare: Peter Sandberg

Måndag 5/3 • Hur hanterar vi det existentiella i ett sekulärt samhälle?
I vilken grad kan filosofi och andra sekulära tanketraditioner ersätta religionens roll när det handlar om existentiella livssituationer; död, sjukdom, trauman, skuld osv. Vilka ritualer och vilket språk och vilka bilder har ersatt eller kan ersätta det traditionellt religiösa?

Måndag 9/4 • Finns det liv i Universum och vad skulle det innebära om signalen en dag kommer?
Allt fler forskare är övertygade om att vi inte är ensamma, det kanske rentav kryllar av liv därute i rymden. Hur skulle det påverka oss att vi inte längre är "ensamma"? Positivt, eller ett skräckperspektiv? Kan vi ens föreställa oss andra varelser?

Måndag 7/5 • Hur påverkar oss litteraturen som indirekt erfarenhet?
I vår del av världen är det självklart att kunna läsa. I olika yrken och utbildningar går inhämtandet av kunskap via läsande. Men, inte minst vad gäller skönlitterärt läsande, så kan vi också ta del av livserfarenheter vi aldrig annars skulle uppleva. Men - om jag läser Garcia Marquez "Hundra år av ensamhet" eller Flauberts "Madam Bovary" har jag då gjort mig en "erfarenhet" rikare, eller är det bara en "icke-levd" erfarenhet som aldrig kan bottna. Och hur skulle våra liv se ut om vi inte kunde läsa? 

Östermalms bibliotek

Samtal och filosofiska frågor under tre tisdagar i vår. Inledningsvis resonerar samtalsledaren Sophie Österberg kring kvällens filosofiska tema. Därefter får samtalet löpa fritt. Du behöver inte föranmäla dig. Biblioteket bjuder på kaffe eller te.

Tid: 17:00-18:30
Samtalsledare: Sophie Österberg

Tisdag 20/3 • Jämlikhet
Att vara jämlika är något som många tycker är en väldigt viktig fråga både samhälleligt och i det egna livet. Det är ett ord som för de allra flesta har en positiv innebörd och är eftersträvansvärt. Kanske är det dock inte helt klart vad vi lägger i i begreppet? Jämlikhet för vem? För alla? Vad innebär det att leva i ett samhälle där alla är lika? Är det möjligt? Hur skulle ett sådant samhälle se ut tror du?

OBS Inställt! Tisdag 10/4 • Ägande
I vårt samhälle idag så äger vi en hel del saker, både saker vi kan och inte kan ta på. I viss mån verkar det som att ägandet betyder mycket för oss människor, som en förlängning av vem en är som individ, samtidigt kanske det också kan tynga ner att underhålla och ta hand om det som en äger. Vad fyller ägandet för funktion för människan? Drivs vi av att vilja äga? Vad kommer det ifrån? Hur påverkar det oss?

Tisdag 24/4 • Samhörighet
Det verkar som att det för de allra flesta av oss är viktigt med samhörighet för att må bra. Att vara självklart inkluderad i en grupp, en gemenskap. Dessa grupper kan finnas i familj, hos vänner och på arbetsplatser eller genom fritidssysselsättningar. Vad är det som gör att en människa känner samhörighet? Är det viktigt, och i så fall varför? Hur skapas en samhörighet? Är det eftersträvansvärt att känna att en hör till? Vad sker när man inte känner gemenskap eller samhörighet?

Österåkers bibliotek

På filosoficaféerna för vi ett öppet och nyfiket samtal kring ett visst tema. Inga förkunskaper krävs. Vi tänker tillsammans och försöker utforska ett ämne utifrån många olika vinklar. Välkommen att filosofera! Biblioteket bjuder på lättare fika.

Tid: 17:00-18:50
Plats: Österåkers bibliotek, Åkersberga centrum
Samtalsledare: Emelie Wengse

Torsdag 15/2 • Mänskliga plikter
Vi är beroende av varandra för att samhället ska fungera. Vi har rättigheter och skyldigheter och regler och lagar att förhålla oss till. Men har jag någon plikt eller skyldighet bara i kraft av att vara människa? Finns det några rent "mänskliga plikter"? Har jag någon moralisk skyldighet att göra eller inte göra en viss sak, till exempel värna om miljön? Varifrån kommer i så fall den plikten - vem har bestämt den? Vilka tankar och känslor väcker ordet "plikt" i dig? Behöver vi plikter?

Torsdag 15/3 • Livsåskådning
Det hävdas ibland att alla människor har en livsåskådning, vare sig man är medveten om den eller inte. Vad är egentligen en livsåskådning och måste man ha en? Kan man ha flera på samma gång? Kan man gå emot sin egen livsåskådning? Formas min livsåskådning utifrån vad jag gör, eller agerar jag utifrån min livsåskådning? Är livsåskådning detsamma som en uppsättning värderingar?

Torsdag 19/4 • Människan
Vad är egentligen en människa? Vad betyder det att människan är ett djur? Består vi av en del medvetande och en del kropp? Kan man förneka sin mänsklighet, eller så att säga fullfölja den? Har vi någon slags mänsklig natur och kan man avvika från den?

Torsdag 24/5 • Gud
Vad är Gud? Är Gud samma sak som naturen eller samvetet? Behövs Gud i vår tid? Finns det en gemensam kärna i alla religioner?

 

Prince Philosopher

SSFP:s nya styrelsemedlem Luis de Miranda erbjuder filosofiskt samtal. Varmt välkomna!

Tid: 17:30-18:30
Datum: Måndag 26/3
Plats: Prince Philosopher, Storgatan 25
Samtalsledare: Luis de Miranda
Språk: Engelska
Entré: 50 kr. I priset ingår exklusivt fika (!)
Anmälan: Maila crealectics@gmail.com eller ring 0732678884 (max 12 deltagare per tillfälle).

Läs mer på luisdemiranda.com

Skånegatan 97

Under våren 2018 arrangeras fyra filosofiska salonger med den existentiella psykoterapeuten Jan
Aronsson. Detta är tillfällen att i en behaglig miljö ha utforskande och reflekterande samtal kring
livets stora frågor. Varje tillfälle har ett tema, men samtalen knyter ofta an till det som är aktuellt i
vår omvärld och hos deltagarna i gruppen. Jan har hållit i denna typ av salonger i många år och de
är alltid väldigt uppskattade.

Tid: 18:00-20:00
Plats: Skånegatan 97, Södermalm
Samtalsledare: Jan Aronsson
Entré: 200 kr, inklusive ett glas vin eller alkoholfritt alternativ.
Anmälan: Maila leena.k.nygren@skanegatan97.se eller ring 0736-50 19 98

Fredag 9/2 • Depression och existens
Fredag 23/3 • Mytens betydelse
Fredag 5/4 • Kroppen och psyket
Fredag 1/6 • Vad är medvetande?

tillbaka överst på sid

Södertälje
Södertälje stadsbibliotek

Tid: 17.30-19:00
Plats: Södertälje stadsbibliotek, Café Blå
Samtalsledare: Åsa Magnusson
Entré: Fri entré

Onsdag 24/1 • Vad är kärlek? 
För många människor är kärlek ett viktigt inslag i livet, men vad är kärlek? Menar vi samma sak när vi pratar om det och kan kärlek se olika ut? Klarar man sig utan kärlek? Har vi i vår tid en speciell syn på vad kärlek ska vara eller är kärlek densamma i alla tider?

Onsdag 21/2 • Vad är kunskap?
Vi lever i tid och i en kultur där kunskap är högt värderad, men vad är egentligen kunskap? Är viss kunskap viktigare än annan? Är kunskap värdefull oavsett om man använder sig av den eller inte? Kan kunskap vara farlig? Blir vi lyckliga av kunskap? 

Onsdag 21/3 • Vad är tid? 
Tiden har fascinerat tänkare i alla tider och våra liv påverkas av vår inställning till den. Vi upplever ibland att vi har mycket tid och ibland att vi inte har någon alls, men vad är tid? Finns det olika typer av tid och vilka är det i sådana fall? 

Onsdag 18/4 • Vad är rättvisa?
Vår känsla för vad som är rätt och fel påverkar våra handlingar och även i ett samhälle är tanken på att det finns rättvisa viktig. Men vad menar vi när vi använder oss av ordet ”rättvisa”? Går det att vara rättvis och bör man alltid sträva efter att vara det?

tillbaka överst på sid

Växjö
Det Fria Ordets Hus

Välkommen på filosofiska caféer. Efter en inledning om ämnet fortsätter vi samtalet i små-
grupper. Det bjuds på fika.

Tid: 18.00-19:30
Plats: Kungsvägen 29 C
Entré: Fri entré

Torsdag 8/2 • Tystnadskultur och skam – vad kommer det ifrån?
I kölvattnet av #Metoo-rörelsen talar vi om varifrån tystnads-kultur och skam kommer.

Torsdag 8/3 • Det tredje könet
OBS! Lokal Växjö bibliotek. På internationella kvinnodagen diskuterar vi att flera länder har erkänt tre kön i sin lagstiftning. Vad betyder det och hur ser vi på det här och nu?

Torsdag 12/4 •  När barnen får tolka åt föräldrarna
Att tolka för sina föräldrar är vardag för många barn i Sverige. De vanligaste platserna är i skolan och i sjukvården. Vad innebär det för ansvar och risker?

Torsdag 17/5 •  Extrovert eller introvert
Vad händer med ett samhälle som premierar den utåtvända människan framför den inåtvända?

tillbaka överst på sid